طبق اطلاعيه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری اين فرودگاه در روز سه‎شنبه 22 آبان 97، بدون اعمال هيچ گونه تأخير و جابه جايی زمانی در پروازهای ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

به گزارش گروه اجتماعی اینفوفرهنگ، طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه ۲۲ آبان ۹۷، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پروازهای ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

این مانور به صورت گسترده‎ و با هدف ارزیابی آمادگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف انجام عملیات در شرایط اضطراری و با حضور ارگان‎ها و نهادهای ایمنی، امدادی، آتشنشانی و امنیتی داخل و خارج از فرودگاه مهرآباد برگزار می‎شود.

طبق اعلام این فرودگاه مانور مذکور در ساعت ۱۰ تا ۱۲، روز ۲۲ آبان برگزار می‎شود و با توجه به تردد تعداد زیادی از خودروهای امدادی، از مسافران و مشایعان خواسته شده است که در طول اجرای آن خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.

مانورهای کامل طرح اضطراری بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری هر دو سال یکبار با هدف آمادگی و هماهنگی فرودگاه‎ها و دیگر ارگان‎های مستقر در آنها و همچنین ارگان‎های امدادی و امنیتی شهری، در تمام فرودگاه‎های کشور برگزار می‎شود.

طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه ۲۲ آبان ۹۷، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پرواز‌های ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

برگزاری مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد در ۲۲ آبان/ مسافران خونسرد باشند
به گزارش خبرگزاری فارس، طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه ۲۲ آبان ۹۷، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پرواز‌های ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

این مانور به صورت گسترده‎ و با هدف ارزیابی آمادگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف انجام عملیات در شرایط اضطراری و با حضور ارگان‎ها و نهاد‌های ایمنی، امدادی، آتشنشانی و امنیتی داخل و خارج از فرودگاه مهرآباد برگزار می‎شود.

طبق اعلام این فرودگاه مانور مذکور در ساعت ۱۰ تا ۱۲، روز ۲۲ آبان برگزار می‎شود و با توجه به تردد تعداد زیادی از خودرو‌های امدادی، از مسافران و مشایعان خواسته شده است که در طول اجرای آن خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.

مانور‌های کامل طرح اضطراری بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری هر دو سال یکبار با هدف آمادگی و هماهنگی فرودگاه‎ها و دیگر ارگان‎های مستقر در آن‌ها و همچنین ارگان‎های امدادی و امنیتی شهری، در تمام فرودگاه‎های کشور برگزار می‎شود.

منبع :خبرگزاري دانشجو