فقط به دلیل احترامی که برای فرهاد اصلانی قائلیم، بدون دیدن فیلم کلمبوس با درخواست ایشان برای استفاده از قطعه خارجی در فیلم موافقت کردیم.