قاتل فراری که بعد از گذشت 14 سال در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.