نشست و برخواست هواپیما در شرایط نامساعد جوی برای خلبانان کاری بسیار دشوار است.