«انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس» طبق آیین نامه نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس دانشگاه و هیات نظارت، مجوز فعالیت گرفت.

به گزارش اینفوفرهنگ به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس به منظور تعمیق ارتباطات و تعاملات اجتماعی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت نخبگان فرهنگی در سطح دانشگاه و با تصویب در جلسه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه اجازه فعالیت یافت.

بر این اساس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس طبق ضوابط آیین نامه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساس نامه انجمن که به تایید هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه رسیده، فعالیت خود را از ۸ دی ماه سال جاری آغاز کرد.


منبع :خبرگزاری مهر