چابهار میزبان مراحل پایانی مستند مسابقه «فرمانده» شد.