شکست ناباورانه استرالیا مقابل اردن سوژه کارتون شد.